IX naučno-stručni skup „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“ – Subotica, Palić

Deveti po redu, naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, održao se u Subotici i na Paliću u periodu od 13. do 16. maja 2017. godine. Ovogodišnji skup, koji su organizovali Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Asocijacija prostornih planera Srbije i Grad Subotica, nosio je naziv „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“. Poseban akcenat na skupu se odnosio na integralni pristup u prostornom planiranju i zaštiti životne sredine, kao i na primenu GIS tehnologija u planiranju, projektivanju i zaštiti životne sredine.

Ovogodišnji naučno-stručni skup se sastojao iz nekoliko tema:

  1. Pravni, institucionalni i metodološki okvir zaštite prostora i životne sredine,
  2. Integralni pristup prostornom planiranju i zaštiti životne sredine,
  3. GIS i savremene tehnologije u planiranju, projektovanju i zaštiti živnotne sredine, i
  4. Radovi mladih istraživača.

I ove godine, članovi Sekcije studenata prostornog planiranja su učestovali na skupu, pisajući i izlagajući radove pod sesijom Radova mladih istraživača i sesijom koja je nosila naziv GIS i savremene tehnologije u planiranju, projektovanju i zaštiti životne sredine. Ove sesije čine mladi stručnjaci i studenti koji se bave temama zaštite i unapređenja prostora i životne sredine. Članovi sekcije su pisali 5 radova, koja su publikovana u zborniku. Teme koje su autori i članovi Sekcije obradili su:

  • „Bioklimatska evaluacija Novog Sada i okoline za potrebe turizma, odmora i rekreacije primenom modela MENEKS“, autora Milice Lukić i dr.
  • „Mogućnosti primene LIDAR tehnologije za potrebe monitoringa šuma i šumskog zemljišta na području Republike Srbije“, autora Milice Lukić i dr.
  • „Integracija zaštićenih prirodnih dobara i objekata infra i suprastrukture – primer nacionalnih parkova u Srbiji“, autora Milice Gačić;
  • „Pojam i značaj urbane komasacije“, autora Antonija Ćatića i Marijane Milivojević;
  • „Post-cummunist public spaces: Change on Eastern European examples and Belgrade’s case“, autora Zlatana Biserčića i Sofije Tanasković.

Mladi stručnjaci i članovi Sekcije nastoje da svojim radovim doprinesu nauci i afirmaciji struke i dizanju svesti o potrebi za stalnim planiranjem i razvojem svakog aspekta ljudskog okruženja.